Autoři

Media

Prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc., profesor farmakognosie na Universitě Karlově v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci králové.

Autor pracuje 40 let jako vysokoškolský učitel v oboru farmaceutická botanika a farmakognozie. Specializuje se na systematiku rostlin, chemotaxonomii, fytoterapii a fytotoxikologii. 30 let pracoval také jako externí učitel předmětů farmakognozie a farmaceutická botanika na střední zdravotnické škole a zdravotnické VOŠ, obor farmaceutický asistent. Publikoval 7 odborných monografií, 7 vysokoškolských učebních textů, v odborných časopisech domácích i zahraničních opublikoval 70 původních experimentálních prací, 30 přehledových. Přednesl na 200 odborných přednášek. Farmaceutické vědy propagoval pomocí medií, jako spolutvůrce dvou dokumentárních hodinových televizních pořadů a dvou rozhlasových pořadů popularizujících vědu; napsal nesčíslně populárně- naučných článků do časopisů a novin.

PharmDr. Helena Ryglová, atestovaná farmaceutka, pracuje v lékárně polikliniky v Hradci Králové.

Autorka pracuje jako lékárnice. Diplomovou práci vypracovala na královéhradecké farmaceutické fakultě na téma "Screening antimikrobiálního a antifungálního působení vybraných rostlinných taxonů in vitro". Rigorózní zkoušku vykonala a rigorózní práci obhájila v oboru Toxikologie přírodních látek na téže fakultě. Výsledky svých experimentů publikovala ve 4 odborných článcích. Autorka působí 5 let jako externí vyučující předmětu Farmakologie na VOŠ v oboru diplomovaný farmaceutický asistent.

Luděk Jahodář, jr., specialista pro digitální fotografii a výpočetní techniku.

loga
Zavřít